Postdoc-stöd på 2 miljoner kronor för studier och forskning som inriktar sig på att förebygga psykisk ohälsa

Arbetsmarknadens parter vill genom Afa Försäkring ytterligare främja kompetensutvecklingen inom området hälsa och sjukfrånvaro och utlyser därför ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor. Utlysningen är öppen från den 26 maj till den 22 september 2021. Beslut om finansiering lämnas tidigast i november 2021.

Syftet med postdoc-stödet är att ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till postdoktorala studier och forskning. Stödet gör det möjligt för den som tilldelas det att fördjupa sina kunskaper och att knyta kontakter för den fortsatta karriären. 

Viktigt är att ett framåtblickande samarbete etableras med forskargrupper utanför det egna lärosätet. Detta kan ske digitalt under rådande omständigheter.

Inriktning

Postdoc-stödet ska inrikta sig på verksamma metoder för förebyggande av och tidiga insatser vid psykisk ohälsa. Vi är angelägna att den forskning vi finansierar ska minska långvarig sjukfrånvaro samt främja hälsan bland Afa Försäkrings målgrupper; särskilt med avseende på yrken/arbetare i privat sektor. Skillnader mellan könen bör belysas. Den forskningen som finansieras ska vara tillämpbar och kunna nyttiggöras i en nära framtid.  

Vem kan söka stödet?

Postdoc-stödet kan sökas av den som har disputerat för högst tre år sedan eller om disputationen planeras vara genomförd senast den 1 november 2021. Postdoc-stödet riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus, dock behöver den sökande inte vara anställd vid ansökningstillfället. Vald institution beslutar om anställningsform och anställningsvillkor.

Ansökan

För att kunna skicka in en ansökan måste du som söker registrera ett användarkonto hos Afa Försäkring via fou.afaforsakring.se. Den som redan har ett användarkonto kan bara logga in och gå vidare. Instruktioner för att skapa ett nytt användarkonto hittar du i FoU-portalen.

För att ansöka, gå till vår FoU-portal här.

Ansökan skrivs på svenska eller engelska. Ansökan omfattar grunduppgifter och fem obligatoriska bilagor:

 1. CV (använd gärna Afa Försäkrings mall)
 2. Projektbeskrivning (max fyra sidor):

  a. Populärvetenskaplig sammanfattning av forskningsprojektet: Undvik gärna terminologi som kräver specialkompetens. Beskriv projektet så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå.

  b. Bakgrundsinformation, syfte och frågeställningar.

  c. Studiedesign: Beskriv även metoden, materialet och genomförandet av forskningsprojektet.

  d. Projekts implementering, betydelse och nyttiggörande: Kort sammanfatta hur forskningsresultaten ska implementeras. Förklara på vilket sätt Den nya kunskapen kan vara betydelsefull och komma till nytta. Beskriv vilken betydelse forskningsprojektet kan få på kort och lång sikt. 
 3. Beskriv förväntningarna av samarbetet med andra institutioner, framtida planer och ambitioner för hur medlen ska stödja den fortsatta forskarkarriären (max. två sidor). 
 4. Intyg från egen institution eller intyg från medelsförvaltare.
 5. Intyg/inbjudningsbrev från andra institutioner med vilka ett utbyte kan komma att ske under de postdoktorala studierna 

Tidsplan

Utlysningen av postdoc-stödet startar den 26 maj 2021. Sista dag för att komma in med en ansökan är den 22 september 2021, kl. 00:00. Försent inkomna ansökningar behandlas inte. Beslut om vem som tilldelas Afa Försäkrings postdoc-stöd lämnas tidigast i slutet av november. Beslut delges per e-post. Postdoc-stödet kan utnyttjas under en tvåårsperiod med början den 1 mars 2022.

Projektadministration

Styrgruppen för postdoc-stödet utgörs av arbetsmarknadens parter och representanter för Afa Försäkring. Till styrgruppen knyts en rådgivande expertgrupp som bedömer ansökningarna och ger rekommendationer till styrgruppen som beslutar vem som tilldelas postdoc-stödet.

Kontakt

Ytterligare information om postdoc-stödet och utlysningen lämnas av Afa Försäkrings FoU-avdelning:

Diana Persson, handläggare, tfn. 08–696 35 05, diana.persson@afaforsakring.se 
Ingrid Norfors, administratör, tfn. 08–696 48 12, ingrid.norfors@afaforsakring.se

Fotograf: EMILIA JIMÉNEZ-BERGMARK