Postdoc-stöd på 2 miljoner kronor för studier och forskning inom arbetsmiljöområdet

AFA Försäkring vill nu ytterligare främja den svenska arbetsmiljöforskningens kompetensutveckling och utlyser därför ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor.

Inledning och syfte

Arbetsmarknadens parter har idag genom AFA Försäkring en ledande roll som forskningsfinansiär inom arbetsmiljöområdet. 

AFA Försäkring vill nu ytterligare främja den svenska arbetsmiljöforskningens kompetensutveckling och utlyser därför ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor.

Syftet med postdoc-stödet är att ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till postdoktorala studier och forskning. Stödet gör det möjligt för den som tilldelas det att fördjupa sina kunskaper inom ett område och att knyta kontakter för den fortsatta karriären. Därför ska ett samarbete med ett utländskt lärosäte utgöra en väsentlig del av postdoc-tiden. 

Detta samarbete ska genomföras på ett utländskt lärosäte och förläggas under en längre period eller under flera perioder någon gång mellan 1 januari 2021 - 1 januari 2023. Alternativt kan det ske digitalt om det finns en avrådan från resor och utlandsvistelse eller det finns andra omständigheter som inte går att påverka. 

Den forskning som AFA Försäkring finansierar ska vara tillämpbar i arbetslivet och komma till praktisk nytta i en nära framtid.

Vem kan söka stödet?

Postdoc-stödet kan sökas av den som har disputerat under de senaste tre åren eller om disputationen planeras vara genomförd senast den 1 september 2020. Stödet riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus, dock behöver du inte vara anställd vid ansökningstillfället. Tilldelas du postdoc-stödet beslutar institutionen om anställningsform och villkor.

Ansökan

För att kunna skicka in en ansökan måste du som söker registrera ett användarkonto hos AFA Försäkring via fou.afaforsakring.se och rubriken Logga in till FoU-portalen. Den som redan har ett användarkonto kan bara logga in och gå vidare. Instruktioner hittar du i FoU-portalen.

Ansökan skrivs på svenska eller engelska. Ansökan omfattar grunduppgifter och fem obligatoriska bilagor.

  1. CV
  2. En beskrivning av hur postdoc-stödet ska användas - vilken/vilka forskningsmiljöer/forskningsgrupper och projekt som är vidtalade.
    Dessutom ska förväntningarna på samarbetet beskrivas, på kort och lång sikt (max tre sidor).
  3. Framtida planer och ambitioner för hur dessa medel ska stödja den fortsatta forskarkarriären (max två sidor).
  4. Intyg från egen institution eller intyg från medelsförvaltare (max en sida).
  5. Intyget/inbjudningsbrevet från utländskt lärosäte där de postdoktorala studierna och forskningen ska bedrivas ska innehålla plan om hur samarbetet ska ske och vem som kommer vara kontaktperson.

Tidplan

Utlysningen av postdoc-stödet startar den 7 april. Sista dag för att komma in med en ansökan är den 28 maj 2020 kl. 24:00. För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Postdoc-stödet delas ut på plats hos AFA Försäkring under september månad. Beslut delges per e-post. Postdoc-stödet kan utnyttjas under en tvåårsperiod med början den 1 januari 2021.

Projektadministration

Styrgruppen för postdoc-stödet utgörs av representanter för AFA Försäkring och arbetsmarknadens parter. Till styrgruppen knyts en rådgivande expertgrupp som bedömer ansökningarna och ger rekommendationer till styrgruppen som beslutar vem som tilldelas postdoc-stödet.

Kontakt

Ytterligare information om postdoc-stödet och utlysningen lämnas av AFA Försäkrings FoU-avdelning.

Emma Aronsson, handläggare, tfn. 08–696 44 39 
emma.aronsson@afaforsakring.se 

För frågor om FoU-portalen: 
Ingrid Norfors, administratör, tfn. 08–696 48 12
ingrid.norfors@afaforsakring.se


Gå till FoU-portalen för att ansöka.

Foto: Emilia Jiménez-Bergmark/Teknikföretagen