Publicerad: 2023-03-28

Forskning: Ny guide ska förebygga psykisk ohälsa bland unga chefer

Unga chefer är motiverade i sin ledarroll och har ett stort driv, men många upplever arbetsmiljön sämre än äldre chefskollegor och skattar sin mentala hälsa lägre. Det visar aktuell forskning, finansierad av Afa Försäkring, på Umeå universitet och Karolinska Institutet. Forskningen har resulterat i en ny guide med konkreta tips för att hjälpa organisationer att ta vara på sina unga chefer.

Foto: Elin Berge

– Tidigare forskning om unga på arbetsmarknaden är relativt begränsad och det saknas kvalitativa studier. Statistik från vår skadedatabas visar att psykisk ohälsa och långa sjukskrivningar har ökat på senare år, från relativt låga nivåer, i den yngre åldersgruppen. Genom stöd till forskning som kommer till praktisk nytta kan vi bidra till att förebygga arbetsskador och ohälsa i arbetslivet, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings Forsknings- och utvecklingsavdelning, FoU.

Därför har Afa Försäkring, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, satsat 40 miljoner kronor i FoU-programmet Ung i arbetslivet. Programmet har pågått i fyra år och innefattar åtta projekt som ska resultera i konkreta åtgärder, som kan bidra till att unga får en god och hälsosam start på yrkeslivet. Nu har två av projekten tagit fram en gemensam guide utifrån unga chefers förutsättningar och behov.

Stress, höga krav och lågt inflytande – så upplever unga chefer ledarrollen

– Olika åldersgrupper upplever arbetsmiljö, psykisk ohälsa och stress olika. Chefer över 35 år skattar sin arbetsmiljö och psykiska hälsa bättre än yngre, lägst skattar de som är under 29 år. De upplever en otydligare chefsroll, lägre kontroll och inflytande och att de har höga krav men lågt inflytande, säger Christina Björklund, forskare på Karolinska institutet.

Chefer upp till 29 år uppger i högre grad än sina äldre chefskollegor att de är utmattade och nedstämda och har en lägre grad av återhämtning. De upplever chefsrollen mer känslomässigt krävande och otydlig i jämförelse med äldre chefer. Även det organisatoriska stödet upplevs lägre.

– Många beskriver egna väldigt höga förväntningar att leva upp till, att man i princip ska vara färdiglärd i chefsrollen innan man ens fått chansen att lära. Detta gör att unga chefer generellt sett arbetar väldigt mycket i sin strävan att visa sig dugliga i en ”senior roll”, fastän de ännu är unga, säger Susanne Tafvelin, forskare på Umeå universitet.

– Men trots att chefsrollen är förenad med utmaningar för unga chefer så finns ett stort driv, engagemang och utvecklingspotential hos denna grupp. Viljan att lära är stor, säger hon.

Mer kunskap och konkreta strategier ska ge stöd

Syftet med den nya guiden är att utveckla kunskapen och ge konkreta strategier för hur organisationer kan skapa goda förutsättningar för unga chefer. Forskarna har kartlagt samspelet mellan unga chefers arbetsmiljö, hälsa och ledarskap och hur unga chefer förhåller sig till chefsrollen och sin chefsidentitet. De har även undersökt unga chefer ur ett individ- och organisationsperspektiv och tittat på könsaspekter.

Några konkreta tips från den nya guiden

Här är några av tipsen forskarna tagit fram till organisationer som vill stötta unga chefer:

  • Utöka introduktionsprogram för att lättare komma in i chefsrollen.
  • Tydliggör chefsrollen kring ansvar, mandat, förväntningar.
  • Skapa stödsystem som mentorskap, interna stödfunktioner, närhet till närmaste chef/HR.
  • Skapa en trygg organisationskultur – våga pröva, lära, misslyckas, be om hjälp, utvecklas.
  • Ge kontinuerlig och konstruktiv feedback till mindre erfarna chefer.
  • Erbjud vägar till återhämtning och strategier för att åtgärda den belastning många upplever.

 

Mer information:

Guiden Ung och Chef: En guide till organisationer som vill ta tillvara på unga chefers potential bygger på två svenska forsknings- och utvecklingsprojekt om unga chefers förutsättningar. Länk till guiden för gratis nedladdning: https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/samfak/institutionen-for-psykologi/diverse/guide_unga_chefer.pdf

FoU-projekten genomfördes under 2018–2023 vid Umeå universitet och Karolinska Institutet och finansierades av Afa Försäkring. Guiden har utarbetats tillsammans av forskarna i de två projekten och är baserad på forskningsresultaten från projekten. Syftet är att underlätta för organisationer som vill säkerställa goda förutsättningar för unga att trivas och utvecklas i chefsrollen.

Afa Försäkrings FoU-program Ung i arbetslivet har pågått i fyra år och avslutas 2023. Läs mer om programmet här: https://fou.afaforsakring.se/sv/forskningsarkivet/ung-i-arbetslivet 

Kontakt:

Susanne Tafvelin, docent i psykologi, Umeå universitet: 090-786 6629, 070-590 66 68, susanne.tafvelin@umu.se.

Christina Björklund, docent vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet: 08-524 852 63, 073-416 33 83, christina.bjorklund@ki.se.

Ulrika Hektor, chef för Forsknings- och utvecklingsavdelningen, FoU, Afa Försäkring: 08-696 43 24, ulrika.hektor@afaforsakring.se.

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet

Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb. https://fou.afaforsakring.se/sv

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.

https://www.afaforsakring.se/om-oss/pressrum