Publicerad: 2023-01-18

Forskning om barnmorskors arbetsmiljö kan minska personalomsättningen inom förlossningsvården

Barnmorskor upplever sitt arbete som meningsfullt men uppger ofta att de saknar inflytande över den höga arbetsbelastningen. Många väljer också att byta bana. Anna Dencker, vid Göteborgs universitet, tilldelas 3 153 000 kronor för att undersöka hur arbetsmiljön påverkar barnmorskors hälsa och beslut att lämna yrket.

Anna Dencker, utbildad barnmorska och docent i reproduktiv och perinatal hälsa vid Göteborgs universitet.

– Sedan några år har vi en förlossningskris i Sverige och det har blivit svårt både att rekrytera och behålla barnmorskepersonal, säger Anna Dencker, utbildad barnmorska och docent i reproduktiv och perinatal hälsa vid Göteborgs universitet.

– Det har stor betydelse för alla som väntar barn att man får bra vård i samband med graviditeten och förlossningen. Med en lägre barnmorskeomsättning blir vården bättre. Vi ska därför studera vad som får barnmorskor att fortsätta arbeta med det de är utbildade för eller gör att de väljer att sluta.

Anna Dencker har forskat på bland annat behandling vid långsam förlossning och upplevelsen av att föda. Hon har också studerat kroppens produktion av hormonet oxytocin under graviditet, förlossning och amning. Nu ska hon och hennes medarbetare undersöka samband mellan arbetsmiljön inom förlossningsvården och barnmorskors hälsa och beslut att byta yrke.

– 2020 skickade vi ut en enkät till alla barnmorskor i landet. För att ta reda på hur de upplevde sitt arbete ställde vi frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, om deras hälsa och känsla av sammanhang. Svaren visade att man, liksom i många andra vårdyrken, upplevde ganska mycket stress i arbetet, att man tog ett stort ansvar och att man ofta hade för många arbetsuppgifter på gång samtidigt, säger Anna Dencker.

– Nu ska vi göra en uppföljande studie för att försöka ta reda på varför så många väljer att lämna barnmorskeyrket. Rent generellt vet man att det som är negativt med stressiga arbetssituationer är att inte kunna påverka sin egen situation och hur arbetet bedrivs på den enhet där man jobbar.

Hälsofrämjande faktorer kan bidra till bättre arbetsmiljö

Som barnmorska arbetar man självständigt med havande kvinnor under graviditeten, vid förlossningen och med vård därefter. I projektet ingår att undersöka vad i arbetet barnmorskor upplever som positivt.

– Vi vill studera så kallade friskfaktorer inom förlossningsvården, det vill säga faktorer som bidrar till att man mår bra och vill jobba kvar på sitt arbete. Att få barn är ju i regel en väldigt positiv händelse. Som barnmorska är det lätt att bli engagerad och tycka att det är roligt och meningsfullt att vara del av det, säger Anna Dencker.

– Om vi kan få en tydligare bild av de faktorer som gör att man vill fortsätta i yrket så kan vi arbeta vidare med dem för att se hur arbetsmiljön kan förbättras.

Vad hoppas du på av projektet?

– Jag hoppas att vi ska kunna få fram resultat som faktiskt leder till en bättre arbetsmiljö för barnmorskor. Jag hoppas få vara del av en positiv förändring inom förlossningsvården som leder till att studenter på barnmorskeprogrammet känner att de vill jobba med det här, får stöd när de börjar i yrket och sedan väljer att stanna kvar. På så vis kan vi bidra till en hållbar förlossningsvård.

Forskning som kommer till praktisk nytta

– Vi vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som kommer till nytta på arbetsplatserna, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning.

– Ett av huvudkriterierna när vi beslutar vilka projekt som får stöd är just att forskningen ska komma till praktisk nytta. Nu har vi beviljat stöd till Anna Dencker och ett nytt projekt som är viktigt ur ett förebyggande perspektiv.

Projektet Varför lämnar barnmorskor sitt arbete? Nationell prospektiv kohortstudie för att identifiera arbetsmiljöfaktorer som predicerar arbetsbyte pågår till januari 2026.

Kontakt:

Anna Dencker, docent i reproduktiv och perinatal hälsa, Göteborgs universitet, 076–618 60 99, anna.dencker@gu.se.

Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, Afa Försäkring: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.

Adam Fredholm, skribent, Afa Försäkring: 070–376 41 87, adam.fredholm@afaforsakring.se.

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet

Varje år satsar vi 150 miljoner kronor på forskning och utveckling för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa. Syftet är att bidra till färre arbetsskador och minskad långvarig sjukfrånvaro för anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner.