Publicerad: 2024-02-22

Utlysning av nytt FoU-program: Arbetsmiljön i den gröna omställningen

Afa För­säkring utlyser ett treårigt FoU-program med fokus på arbetsmiljön i den gröna omställningen. Programmet ska bidra till säkra och hälsosamma arbetsplatser under den pågående omvandlingen mot en mer miljövänlig och hållbar framtid. FoU-programmet omfattar 40 miljoner och utlysningen för ansökan om forskningsfinansiering öppnar den 26 februari 2024.

– Forskning och kunskap om den gröna omställningens påverkan på arbetsmiljön saknas fortfarande till stor del. Vilka konsekvenser och möjligheter i arbetsmiljön ger den gröna omställningen upphov till? Detta vill vi ta reda på mer om genom det nya FoU-programmet, säger Ulrika Hektor chef på Afa Försäkrings avdelning för Forskning och Utveckling, FoU.

Arbetsmiljön i den gröna omställningen – ett ännu outforskat område

Forskningen om grön omställning har hittills fokuserat mycket på innovativa teknologiska lösningar och mindre vikt har lagts vid dess konsekvenser för arbetsmiljön. 

– Därför satsar vi nu, på uppdrag av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK, på det nya FoU-programmet Arbetsmiljön i den gröna omställningen. Satsningen ska leda till forskningsresultat och kunskap som kommer till nytta för arbetare och tjänstemän på arbetsplatser i privat sektor, säger Ulrika Hektor. 

Forskningen ska fokusera på den gröna omställningens påverkan på arbetsmiljön och ta fram kunskaper som kan användas för att forma framtida åtgärder och ett förebyggande perspektiv. 

– Vi vill bidra till säkra och hälsosamma arbetsplatser under den pågående omvandlingen mot en mer miljövänlig och hållbar framtid. Det är av stor vikt att undersöka förhållandet mellan den gröna omställningen och arbetsmiljön eftersom det finns indikationer på att den gröna omställningen potentiellt kan leda till både förbättringar av arbetsmiljön och nya risker, säger Ulrika Hektor. 

Forskningen ska komma till nytta i arbetslivet

Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus.  

– Vi är angelägna om att den forskning vi finansierar ska komma till nytta hos Afa Försäkrings målgrupper. Målgrupperna för projekten i detta FoU-program är arbetare och tjänstemän i privat sektor, säger Ulrika Hektor.

Hur påverkas arbetsplatser av den gröna omställningen?

– Eftersom området är väldigt komplext och än så länge inte så beforskat, ser vi gärna att projekten är tvärvetenskapliga, men med tydligt fokus på arbetsmiljöområdet, säger Ulrika Hektor.

– Projekten kan till exempel fokusera på hur arbetsplatser påverkas och anpassas på grund av omvandlingen, som nya sätt att organisera arbetet, nya krav, ökad oförutsägbarhet. Hur påverkas arbetsmiljöarbete och ledarskap av de regelverk, krav och administrationer som förändras i takt med den gröna omställningen? säger Ulrika Hektor.

Forskningen kan också handla om risker eller möjligheter som uppstår vid framtagning av nya produkter eller processer.

Mer information:

FoU-programmet omfattar 40 miljoner kronor. Utlysningen av programmet öppnar den 26 februari 2024 och stänger den 3 juni 2024.

FoU-programmet startar i november 2024 och avslutas 2028.

Mer information om utlysningen finns på Afa Försäkrings FoU-webb.  

Kontakt: 
Raili Uibo, forskningssekreterare, Afa Försäkring: 08-696 46 18, raili.uibo@afaforsakring.se 

Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 


Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet 

Vi finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.