Publicerad: 2023-12-07

Postdoc-stöd till forskning om sjukas administrativa belastning

För elfte året i rad delar Afa Försäkring ut ett postdoc-stöd på två miljoner kronor till forskare som är i början av sin karriär. Johan Sandén, vid Södertörns högskola, tilldelas 2023 års stöd för att undersöka administrativa krav som ställs på sjukskrivna när deras arbetsförmåga utreds.

– Det är väldigt glädjande att få postdoc-stödet. Det är ett erkännande av att den här forskningen behövs och det känns roligt att få möjlighet att genomföra den, säger Johan Sandén, doktor i företagsekonomi vid Södertörns högskola.

– Jag ska kartlägga vilka administrativa krav som finns på sjukförsäkrade i samband med utredning av deras arbetsförmåga. Det kan till exempel vara att man som sjukskriven ska göra självskattningar av sitt hälsotillstånd eller redogöra för vilka möjligheter man har att utföra olika arbetsuppgifter och aktiviteter. Det kan också vara så att kontakten med sjukvården och företrädare för myndigheter upplevs som en administrativ belastning.

Intervjuer med sjukskrivna, vårdpersonal och tjänstemän på myndigheter

Johan Sandén har tidigare forskat på hur digitalisering påverkar lärares arbete och skrivit om administration på lärosäten. Debatten om digitalisering som lösning på problem i offentlig sektor och administrationen som börda i välfärdens yrkesgrupper fick honom intresserad av vilka administrativa krav medborgare omfattas av. Nu ska han studera hur dessa krav ser ut för sjukskrivna som utreds för återgång i arbete.

– Både arbetare i privat sektor och anställda i kommuner och regioner kommer att ingå i studien. Jag har tänkt försöka få en balans mellan kvinno- och mansdominerade yrkesgrupper och kommer att inkludera både fysiskt och mer psykosocialt krävande yrken, säger han.

– Jag kommer att göra dokumentstudier och intervjuer med såväl sjukförsäkrade som sjukvårdspersonal och tjänstemän på myndigheter. Sammantaget ska detta resultera i en kartläggning av de sjukförsäkrades administrativa belastning.

Ett syfte med Afa Försäkrings postdoc-stöd är att forskare ska få möjlighet att utveckla nya forskningskontakter. Johan Sandén kommer att tillbringa en del av postdoc-tiden på University of Birmingham i England.

Vad hoppas du på av projektet?

– Jag hoppas få fram relevant kunskap som synliggör de sjukförsäkrades administrativa belastning. I förlängningen hoppas jag att man på samhällsnivå kan diskutera om det är lämpligt att lägga administrativ belastning på sjukförsäkrade och därigenom lyfta det som en policyfråga, säger han.

– Internationellt har det forskats ganska mycket på administrativ belastning på medborgare kopplad till välfärdstjänster. De svenska studier om belastning på sjukförsäkrade som har gjorts handlar mer om exempelvis emotionell belastning. Det här projektet knyter an till den internationella forskningen och kan förhoppningsvis bidra med kunskap i ämnet från Sverige.

Forskning som kommer till praktisk nytta i arbetslivet

Afa Försäkring finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Ett betydelsefullt kriterium i finansieringen är att forskningen ska komma till praktisk nytta i arbetslivet.

– Johan Sandén får nu möjlighet att fortsätta sin forskning och att utveckla sitt vetenskapliga nätverk nationellt och internationellt. Vi ser goda möjligheter för hans forskning att bidra med ökad kunskap om sjukförsäkrades administrativa belastning, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning.

Text: Adam Fredholm

Mer information:

Johan Sandén, Södertörns högskola, 070–297 60 07, johan.sanden@sh.se.
Raili Uibo, forskningssekreterare, Afa Försäkring, 076–110 32 93, raili.uibo@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring, 073–096 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.