Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och nyttjande av artificiell intelligens

Den pågående tekniska utvecklingen i arbetslivet med automatisering, robotisering och nyttjande av artificiell intelligens, AI, innebär en verksamhetsutveckling som bland annat förändrar arbetets innehåll och arbetsuppgifter samt sättet att leda och organisera arbetet. 

Inledning och syfte

I kunskapssammanställningen Artificiell intelligens, robotisering och arbetsmiljön  konstateras att majoriteten av den forskning som bedrivs inom dessa områden har fokus på den tekniska utvecklingen i sig och att området är relativt magert beforskat utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Vidare konstateras att MTO-perspektivet, dvs studier av interaktionen mellan människa, teknik och organisation, i stort sett saknas och att det råder brist på empiriskt inriktade studier. Det finns kunskapsluckor och forskningsbehov om hur införandet och användningen av automatisering, robotisering och AI påverkar människors arbetsmiljö och hälsa. 

Arbetsmarknadens parter – Svenskt Näringsliv, LO och PTK – önskar med det här FoU-programmet bidra till att generera ny och användbar kunskap om den tekniska utvecklingens effekter på arbetsmiljö och hälsa för anställda i privat sektor. Forskningen bör leda till resultat och kunskap som är praktiskt tillämpbar på arbetsplatser i privat sektor. Forskningen kan antingen studera hittillsvarande effekter på arbetsmiljön eller vara inriktad på att ta fram kunskaper för framtida tillämpningar och ett förebyggande perspektiv. 

FoU-programmet ’Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och nyttjande av AI’ är treårigt, omfattar 40 miljoner kr och planeras bestå av 7-9 projekt. 

Prioriterade områden

Området är komplext och vi ser därför gärna förslag på tvärvetenskapliga forskningsprojekt dock med ett tydligt fokus på arbetsmiljöområdet. Vi ser även behov av empiriskt inriktade studier och FoU-projekt vars resultat är praktiskt tillämpbara. Målgrupperna för forskningsprojekten ska vara arbetsplatser i privat sektor. 

Exempel på frågeställningar kan vara följande: 

Hur påverkar införandet och användningen av automatisering, robotisering och AI där teknik och människa samverkar: 

 • arbetets innehåll, arbetsuppgifter och känslan av meningsfullhet? 
 • medarbetarnas delaktighet och användarinflytande?
 • den fysiska och kognitiva arbetsbelastningen? 
 • den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? 
 • sättet att leda och organisera arbetet?

På vilka sätt kan organisationer och verksamheter arbeta förebyggande så att bl a ovanstående frågeställningar beaktas för att främja god arbetsmiljö och hälsa då automatisering, robotisering och AI införs på arbetsplatsen. 

Hur kan automatisering, robotisering och artificiell intelligens användas för att minska risker i idag riskfyllda arbetsmiljöer.

Det finns även behov av ökad praktisk användbar kunskap om hur bl a algoritmisk arbetsledning samt möjligheten att samla in och nyttja stora mängder data påverkar människors arbetsmiljö och hälsa; vilka nya etiska frågeställningar som uppstår om t ex ansvar när människa och AI samverkar i beslutsprocesser; hur säker den nya tekniken upplevs och hur t ex tid för återhämtning påverkas när människor har robotar som kollegor. 

Fakta om utlysningen

Vem kan söka anslag? 

Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus. 

Ansökan

Ansökningsförfarandet sker med fullständig ansökan. 

För att kunna skicka in en ansökan måste den som söker registrera ett användarkonto hos Afa Försäkring via fou.afaforsakring.se under rubriken ’Sök finansiering’ och rutan ’Ansök här’. Den som redan har ett användarkonto kan bara logga in och gå vidare. Instruktioner hittar du i FoU-portalen, ”Instruktioner” och välj ”Programutlysning”. 

Ansökan omfattar grunduppgifter och tre obligatoriska bilagor: projektbeskrivning, meritförteckning/CV och en ekonomisk redovisning. Projektbeskrivningen får omfatta maximalt 5 A4-sidor (exkl. referenser), 12 punkters textstorlek. Sammanfattningen ska vara på svenska.

Projektbeskrivningen ska innehålla följande rubriker:

 1. Projektidé, syfte, bakgrund och relevans i förhållande till programmets mål 
 2. Relation till svensk och internationell FoU inom området
 3. Genomförande
 4. Etiska överväganden
 5. Förväntat resultat 
 6. Samarbeten inkl beskrivning av den vetenskapliga miljön
 7. Nyttiggörande, spridning och kommunikationsplan
 8. Litteraturreferenser

Beslut om vilka ansökningar som slutligen ges forskningsstöd fattas av programmets styrgrupp efter samråd med den vetenskapliga expertgruppen för programmet. 

Tidplan

Utlysningen av programmet öppnar i maj 2022 och stänger den 25 augusti 2022. Beslut om godkänd ansökan lämnas den 16 december. Beslutet delges i Afa Försäkrings FoU-portal, under rubriken Mina ärenden. FoU-programmet startar den 1 februari 2023 och avslutas tre år senare. 

Kommunikation och uppföljning

Inom ramen för FoU-programmet arrangeras en startkonferensen den 15 februari 2023 och därefter årliga seminarier med projektledarna. I anslutning till dessa genomförs riktade informations- och kommunikationsinsatser. I samband med att projekten slutrapporteras ordnas en slutkonferens år 2026.

Uppföljning av projekten sker kontinuerligt under programtiden av bl a styrgruppen. 

Kontakt

Ytterligare information om programmet och utlysningen lämnas av Afa Försäkrings FoU-avdelning:

Frida Winnerstig, tfn 08-696 45 98, e-post: frida.winnerstig@afaforsakring.se

För frågor om ansökningsförfarandet och FoU-portalen: 

Ingrid Norfors, tfn 08-696 48 12, e-post: ingrid.norfors@afaforsakring.se


Välkommen med din ansökan!
Här kommer du till vår FoU-portal.