Arbetsmiljön i den gröna omställningen 

Afa Försäkring utlyser ett FoU-program om arbetsmiljön i den gröna omställningen. Med ny och användbar kunskap inom området ska programmet bidra till säkra och hälsosamma arbetsplatser under den pågående omvandlingen mot en mer miljövänlig och hållbar framtid. Programmet omfattar 40 miljoner kronor, startar i november 2024 och pågår i tre år.

Inledning  

Klimat- och miljöfrågor utgör en av vår tids största utmaningar, vilket gör att den gröna omställningen är en förutsättning för fortsatt tillväxt och utveckling.  Huvuddelen av forskningen om grön omställning har dock fokuserat på innovativa teknologiska lösningar och mindre vikt har lagts på dess konsekvenser på arbetsmiljön. I en relativt ny kunskapssammanställning Grön omställning och arbetsliv konstateras det att forskning kring grön omställnings påverkan på arbetsmiljö nästan helt saknas.  

Arbetsmarknadens parter - Svenskt Näringsliv, LO och PTK - vill med FoU-programmet Arbetsmiljön i den gröna omställningen bidra till att ny och användbar kunskap tas fram inom området. Vi vill särskilt uppmärksamma de förändringar inom arbetsmiljön som kan uppstå till följd av den gröna omställningen, och därmed bidra till säkra och hälsosamma arbetsplatser under den pågående omvandlingen mot en mer miljövänlig och hållbar framtid. 

Avsikten med FoU-programmet är att studera vilka konsekvenser och möjligheter i arbetsmiljön den gröna omställningen ger upphov till. Forskningen kan fokusera på den gröna omställningens nuvarande påverkan på arbetsmiljön och ta fram kunskaper som kan användas för att forma framtida åtgärder och ett förebyggande perspektiv. Forskningen ska leda till resultat och kunskap som kommer till nytta för arbetare och tjänstemän på arbetsplatser i privat sektor. 

 

Bakgrund och kunskapsluckor 

Den gröna omställningen är en omfattande samhällsomvandling mot miljömässig hållbarhet som inte bara påverkar vårt sätt att leva och konsumera, utan även hur och var vi arbetar. Det handlar om olika insatser för att minska individers, organisationers och samhällets klimatavtryck. Med en ökad medvetenhet om behovet av att minska vår påverkan på miljön, har samhället och många företag börjat omforma sig mot mer hållbara metoder och teknologier. Denna omvandling inverkar även på arbetsmiljön. 

EU-OSHA rapporterar att flera arbetsmiljörisker kopplade till den gröna omställningen inte nödvändigtvis är nya. Däremot kan de visa sig på nya sätt i samband med förändrade arbetsmoment och arbetsmetoder. Befintlig kunskap inom arbetsmiljö är inte alltid direkt överförbar till de nya arbetsprocesser och tekniker som införs i samband med den gröna omställningen. EU-OSHA beskriver även att nya risker kan uppstå när nya branscher och innovationer utvecklas, och när fokus skiftar mot att etablera nya arbetsmetoder inom befintliga organisationer.  

Kunskapssammanställningen Grön omställning och arbetsliv betonar att nuvarande arbeten kan behöva anpassas och genomgå förändringar. Nya miljökrav, teknologier och arbetsprocesser gör att anställda behöver lära sig nya kunskaper och tekniska färdigheter. Med ökad och förändrad lagstiftning kan också arbetsbelastningen och rutiner kring administration, rapportering och uppföljning av olika krav och regler förändras, detta både för anställda och chefer.  

Arbetsplatserna kommer på olika sätt att vara en central arena för den gröna omställningen. Utredningar har visat att det finns ett ökat behov av kunskap om vilka arbetsmiljökonsekvenser som omställningen kan medföra. Det är av stor vikt att undersöka förhållandet mellan den gröna omställningen och arbetsmiljön eftersom det finns indikationer på att den gröna omställningen potentiellt kan leda till både förbättringar av arbetsmiljön och nya risker.  

 

Programmets inriktning och mål 

Syftet med programmet är att studera vilka konsekvenser den gröna omställningen ger upphov till i arbetsmiljön för både arbetare och tjänstemän i privat sektor. Målet med programmet är att generera ny kunskap om den gröna omställningens konsekvenser för arbetsmiljön och bidra till lämpliga åtgärder för att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser.  

Det kan till exempel handla om hur arbetsplatserna påverkas och anpassas på grund av omvandlingen, som vid nya sätt att organisera arbetet, nya krav, samt vid ökad oförutsägbarhet. Det kan också handla om nya risker eller möjligheter som uppstår vid framtagning av nya produkter eller processer. 

Området är komplext och ännu inte särskilt beforskat, därför ser vi gärna tvärvetenskapliga samarbeten med tydligt fokus på arbetsmiljöområdet. Målgrupper är arbetare och tjänstemän i privat sektor. Speciellt av intresse är projekt som kommer till nytta på arbetsplatserna och som till exempel utgår från följande frågeställningar:  

  • Hur påverkas arbetsplatsernas arbetsmiljö av den gröna omställningen?  
  • Hur kan verksamheter arbeta förebyggande för att främja en god arbetsmiljö när den gröna omställningen medför arbetsmiljökonsekvenser? 
  • Hur kan den gröna omställningen användas för att bidra till att utveckla hälsosamma arbeten och arbetsplatser?  
  • Vilka potentiella arbetsmiljöproblem uppstår vid den gröna omställningen för arbetare och tjänstemän? Vilka arbetsmiljörisker finns, vad är omfattningen på riskerna i olika branscher/yrkesgrupper och vad kan man göra för att minimera riskerna?  
  • Vilken roll spelar lokal samverkan mellan arbetsmarknadens parter i den gröna omställningen?  
  • Hur påverkas: 

- arbetsmiljöarbete och ledarskap av regelverk, krav och administration uppkomna pga. den gröna omställningen? 

- arbetsorganisation, arbetsprocesser och arbetsbelastning av den gröna omställningen för både arbetare och tjänstemän?  

- arbetsengagemang och delaktighet hos både arbetare och tjänstemän? 

 

Se filmen Forskning för ett friskare arbetsliv för att få veta mer om hur vi som forskningsfinansiär och våra målgrupper hänger ihop med den svenska modellen och de kollektivavtalade försäkringarna.

Fakta om utlysningen 

Programmet är 3-årigt och omfattar 40 miljoner kr och planeras bestå av 7-9 projekt.  


Vem kan söka finansiering? 
 

Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut eller universitetssjukhus.  


Ansökan
 

Ansökningsförfarandet sker med fullständig ansökan.  Ansökan skrivs företrädesvis på svenska.

För att kunna skicka in en ansökan måste den som söker registrera ett användarkonto hos Afa Försäkring via fou.afaforsakring.se. Klicka på rutan ”Logga in” högst uppe till höger och välj "Nya FoU-portalen". Både projektledare och medsökande ska skapa ett konto med hjälp av svenskt Bank-ID. Närmare instruktioner hittar du i FoU-portalen och i ansökningsguiden.   

Projektbeskrivningen består av följande rubriker: 

1. Syfte, frågeställning och förväntat resultat 

2. Metod  

3. Nuvarande kunskap och relevans 

4. Nyttiggörande samt kommunikation av resultat 

5. Samverkan och partssamverkan

6. Referenslista 

7.Verktyg/metoder

 

Se filmen 5 tips - så söker du forskningsfinansiering för att få praktiska och viktiga tips inför du ska skicka in din ansökan. Läs vidare här om bedömningsprocess, relevans och nytta, samt vetenskaplig kvalité.


Tidplan 

Utlysningen av programmet startar den 26 februari 2024 och stänger den 3 juni 2024 kl. 14:00. Beslut om godkänd ansökan lämnas i andra halvan av november 2024. Beslutet delges i Afa Försäkrings FoU-portal, under rubriken Mina ärenden. FoU-programmet startar i december 2024 med en starkonferens den 3e december 2024 och avslutas 3 år senare, dvs. 2028.

Beslut  

Styrgruppen för programmet består av representanter för Afa Försäkring och ledamöter från parterna inom SN/LO/PTK i privat sektor. Till styrgruppen knyts en rådgivande expertgrupp som bedömer ansökningarna utifrån dess vetenskapliga kvalitet och ger stöd till styrgruppen som beslutar om finansiering. 

Kommunikation och uppföljning 

Inom ramen för FoU-programmet arrangeras en startkonferensen i november 2024 och därefter årliga seminarier med projektledarna. I anslutning till dessa genomförs riktade informations- och kommunikationsinsatser. I samband med att projekten slutrapporteras 2028 ordnas en slutkonferens. 

Uppföljning av projekten sker kontinuerligt under programtiden av bland annat styrgruppen.  

Kontakt 

Ytterligare information om programmet och utlysningen lämnas av Afa Försäkrings FoU-avdelning: 

Raili Uibo, tfn 08 696 46 18, e-post: raili.uibo@afaforsakring.se 

Frida Winnerstig, tfn 08 696 45 98, e-post: frida.winnerstig@afaforsakring.se   

För frågor om FoU portalen eller ansökningsförfarandet och FoU-portalen:  

fou@afaforsakring.se  

 

Välkommen med din ansökan!