Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag

OBS! Pga. tekniska utmaningar tar vi emot ansökningar fram till kl. 18:00 idag den 31 januari 2024!

Afa Försäkring utlyser ett tre-årigt FoU-program om friskfaktorer med fokus på den organisatoriska nivån. Programmet omfattar 40 miljoner kronor, startar 2024 och pågår i tre år. FoU-programmet ska bidra till långsiktigt friska och hållbara och attraktiva arbetsplatser i kommun- och regionsektorn samt kommunala företag. 

Vi har pratat med Ulrika Hektor, chef på FoU-avdelningen, som berättar lite mer om utlysningen!

Se Ulrika Hektor, chef på FoU-avdelningen, som berättar lite mer om utlysningen!


Mer information om utlysningen:

Inledning och syfte 

Att belysa arbetsmiljön och dess utveckling i kommuner, regioner och kommunala företag är avgörande för att kunna bedriva ett kunskapsbaserat arbete med att främja välbefinnande i arbetslivet med fokus på friskfaktorer. 

En slutsats i SKR rapporten Samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet (2022) är att ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt för att möta de framtida utmaningar som kommuner och regioner står inför. Brister i arbetsmiljön påverkar produktivitetsutveckling, kvalitet, sjukfrånvaro och personalomsättning. För att möta de kommande utmaningar behöver vi tänka annorlunda än idag. 

Parterna i den kommunala sektorn har enats om en avsiktsförklaring för friska arbetsplatser och en del i denna satsning är ett FoU-program om friskfaktorer. (Avsiktsförklaringen för friska arbetsplatser i den kommunala sektorn, 2021)

Programsatsningen ska bidra till långsiktigt friska och hållbara och attraktiva arbetsplatser i kommun- och regionsektorn samt kommunala företag. 


Bakgrund 
 

Friskfaktorer kan ses som handlingar och förhållningssätt för att uppnå välbefinnande hos medarbetare och välmående organisationer. 

Friskfaktorer definieras exempelvis av Arbetsmiljöverket och Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap i rapporten friskfaktorer som kan mätas och följas över tid (2021) som förhållanden som påverkar arbetsmiljön på så sätt att de främjar som förhållanden som påverkar hälsa och bidrar till att arbetstagare bibehåller sin hälsa och kan arbeta och uppfylla sina och arbetets mål över tid. På organisatorisk nivå definieras som de förutsättningar som genereras genom strategier, styrning och ledning på en central nivå, oftast genom den högsta verksamhetsansvariga ledningen.

Det finns förhållandevis begränsad systematisk kunskap om vad och vilka faktorer i arbetet som bidrar till att främja en god psykisk hälsa och välbefinnande. När det gäller den organisatoriska nivån är kunskapen än mer begränsad (se t.ex. i rapporten om friskfaktorer som kan mätas och följas över tid (Mynak 2021)). 

I regeringens Arbetsmiljöstrategi (2021–2025) understryks vikten av att prioritera arbete med friska arbetsplatser. Det finns dock kunskapsluckor om arbetsmiljöns positiva effekter och vad som skapar friska arbetsplatser, vilket bland annat bekräftas av Mynak (2020) som menar att det fortfarande finns brister inom kunskapsläget vad gäller friskfaktorer på arbetsplatser och att alltför få forskningsprojekt genomförs med fokus på friskfaktorer och deras betydelse för välbefinnande och produktivitet på organisatorisk och arbetsplatsnivå. 

Vidare saknas mått som är tillräckligt användbara och uppfyller väsentliga kriterier för att mäta friskfaktorer, fånga en organisatorisk nivå och vara jämförbara över tid och vara ekonomiskt försvarbara. 


Programmets inriktning och mål 

Syfte med FoU-programmet är att skapa förutsättningar för en välfärd i världsklass med attraktiva och långsiktigt hållbara arbetsplatser i friska verksamheter. Detta genom att utveckla ett främjandeperspektiv på arbetsmiljöutmaningar inom kommun och regioner och kommunalt ägda företag. 

Programmet öppnar för att undersöka samverkan mellan de komplexa faktorer som påverkar arbetsmiljö utifrån organisatoriska förutsättningar för att öka kunskapen om och tillämpningen av friskfaktorer. 

Målgrupperna för forskningsprojekten ska vara arbetsplatser i kommuner och regioner samt kommunalt ägda företag.

Speciellt av intresse är projekt som leder till praktiskt tillämpbara resultat och som till exempel fokuserar på att: 

  • Belysa och identifiera friskfaktorer i arbetet på organisatorisk nivå.
  • Undersöka vad som ökar organisationers förmåga att hantera resiliens över tid. 
  • Konsekvenser av att möta och hantera de ökade och föränderliga behoven i sektorn speciellt när det gäller arbetsformer och organisering av arbete.
  • Identifiera och utforska (framgångsrika) strategier och praktiker för att främja friska verksamheter.
  • Utveckla mätmetoder och utfallsmått för friskfaktorer på en organisatorisk nivå.   
  • Undersöka multifaktoriella och komplexa samband mellan olika faktorer och resultaten för medarbetare, chef, arbetsplats, organisation och samhälle.
  • Undersöka förutsättningar och hinder för att implementera eller förstärka kända friskfaktorer genom åtgärder på system- och/eller organisationsnivå.   

Vi ser gärna att projekten är tvärvetenskapliga. Den forskning som stöds kan vara antingen grundläggande och/eller tillämpad till sin karaktär. Tillämpad forskning kan omfatta såväl interventioner som följande/utvärderande ansatser. 


Fakta om utlysningen
 

Programmet är tre-årigt och omfattar 40 miljoner kronor.


Vem kan söka finansiering?
 

Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus.  


Tidplan

Utlysningen av programmet öppnar den 13 november 2023 och stänger den 31 januari 2024 kl. 18.00. Beslut om godkänd ansökan lämnas under v. 18 2024. Beslutet delges i Afa Försäkrings FoU-portal. FoU-programmet startar den 3 juni 2024 och avslutas tre år senare, dvs. 2027.

Ansökan

Ansökningsförfarandet sker med fullständig ansökan.

För att kunna skicka in en ansökan måste den som söker registrera ett användarkonto hos Afa Försäkring via fou.afaforsakring.se. Klicka på rutan ”Logga in” högst uppe i höger och välj ”Nya FoU-portalen”. Skapa ett konto med hjälp av Bank-ID.

Ansökan omfattar grunduppgifter, projektbeskrivning, CV och en ekonomisk redovisning samt en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska. Närmare instruktioner hittar du i FoU-portalen och i ansökningsguiden.

Beslut

Styrgruppen för programmet består av representanter för Afa Försäkring och arbetsmarknadens parter. Till styrgruppen knyts en rådgivande expertgrupp som bedömer ansökningarna utifrån dess vetenskapliga kvalitet och ger stöd till styrgruppen som beslutar om anslag.

Kommunikation och uppföljning

Inom ramen för FoU-programmet arrangeras en startkonferensen den 3 september 2024 och därefter årliga seminarier med projektledarna. I anslutning till dessa genomförs riktade informations- och kommunikationsinsatser. I samband med att projekten slutrapporteras 2027 ordnas en slutkonferens.

Uppföljning av projekten sker kontinuerligt under programtiden av bland annat styrgruppen.

Kontakt

Ytterligare information om programmet och utlysningen lämnas av Afa Försäkrings FoU-avdelning:

Maria Schütt, tfn 08 696 49 74, e-post: maria.schutt@afaforsakring.se

För frågor om FoU portalen eller ansökningsförfarandet:

Monica Heljebrandt tfn 08 696 48 92, e-post: monica.heljebrandt@afaforsakring.se

Välkommen med din ansökan!