Postdoc-stöd inom hälsa med inriktning på arbetsförmåga

Afa Försäkring stödjer forskare i början av sin forskarkarriär genom att finansiera ett postdoc-stöd på två miljoner kronor. Postdoc-stödet inom området hälsa ger möjlighet att fördjupa sina kunskaper och knyta kontakter för den fortsatta karriären. Utlysningen öppnar den 9 juni och stänger den 18 september.

 

Inledning och syfte 

Arbetsmarknadens parter har idag genom Afa Försäkring en ledande roll som forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och hälsa. Afa Försäkring vill ytterligare främja kompetensutvecklingen inom området hälsa och utlyser därför ett postdoc-stöd på två miljoner kronor. 

Syftet med postdoc-stödet är att ge personer som är i början av sin forskarkarriär ökade möjligheter till postdoktorala studier och forskning. Stödet gör det möjligt för den som tilldelas det att fördjupa sina kunskaper och att knyta kontakter för den fortsatta karriären.  

Viktigt är att ett framåtblickande samarbete etableras med forskargrupper utanför det egna lärosätet. Detta samarbete kan med fördel genomföras på ett utländskt lärosäte och förläggas under en längre period eller under flera perioder mellan 1 mars 2024 - 1 mars 2026.  

Inriktning 

Postdoc-stödet ska inrikta sig på arbetsförmåga vid sjukdom. Vi är angelägna om att den forskning vi finansierar ska komma till nytta hos Afa Försäkrings målgrupper, särskilt med avseende på arbetare i privat sektor. Skillnader mellan könen bör belysas. Den forskningen som finansieras ska vara tillämpbar och kunna nyttiggöras inom fem år.  

Vem kan söka stödet? 

Postdoc-stödet kan sökas av den som har disputerat för högst tre år sedan eller om disputationen planeras vara genomförd senast den 1 november 2023. Avräkningsbar tid efter doktorsexamen på grund av föräldraledighet eller militärtjänstgöring kan ligga till grund för undantag från ovanstående tidsintervall. Postdoc-stödet riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus, dock behöver den sökande inte vara anställd vid ansökningstillfället. Vald institution beslutar om anställningsform och anställningsvillkor. 

Ansökan 

För att kunna skicka in en ansökan måste du som söker registrera ett användarkonto hos Afa Försäkring via Klicka på minasidor.fou.afaforsakring.se "Logga in" för att skapa ett personligt konto med hjälp av Bank-ID.

Ansökan skrivs på svenska eller engelska. Ansökan omfattar grunduppgifter som fylls i FoU-portalen och tre obligatoriska bilagor. 

 1. CV (bilaga 1)
 2. Projektbeskrivning  
  a. Populärvetenskaplig sammanfattning av forskningsprojektet: Undvik gärna terminologi som kräver specialkompetens. Beskriv projektet så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. 
  b. Syfte, frågeställning och förväntat resultat. 
  c. Metod: Beskriv studiedesign, materialet och genomförandet av forskningsprojektet.
  d. Nuvarande kunskap och relevans: Beskriv vilka kunskapsluckor projektet avser studera samt relevans för Afa Försäkrings målgrupper. 
  e. Nyttiggörande samt kommunikation av resultat: Sammanfatta hur forskningsresultaten ska implementeras. Förklara på vilket sätt den nya kunskapen kan vara betydelsefull och komma till nytta. Beskriv vilken betydelse forskningsprojektet kan få på kort och lång sikt och hur detta ska kommuniceras.  
  f. Samverkan och framtida planer: Beskriv förväntningarna av samarbetet med andra institutioner, framtida planer och ambitioner för hur medlen ska stödja den fortsatta forskarkarriären. Redogör samverkan med andra forskare och hur detta kan stödja din karriärutveckling samt nätverkande. Beskriv hur de kunskaper och erfarenheter du kan få under din postdoc ska komma till nytta för dig som forskare och hur de bidrar till din kompetensutveckling avseende framtida forskning. 
 3. Intyg från egen institution eller intyg från medelsförvaltare (bilaga 2 ): Redovisa att institutionen kan tillhandahålla den sökandes behov av lokaler och utrustning samt att du är välkommen att bedriva din forskning på institutionen. Intyget ska undertecknas av prefekten eller motsvarande. 
 4. Intyg/inbjudningsbrev från utländskt lärosäte (bilaga 3): där de postdoktorala studierna och forskningen ska bedrivas. Ange namn på utländskt lärosäte och vem som kommer vara kontaktperson. 

Tidsplan 

Utlysningen av postdoc-stödet startar den 9:e juni 2023. Sista dag för att komma in med en ansökan är den 18 september 2023, kl. 16:00. Beslut om vem som tilldelas Afa Försäkrings postdoc-stöd lämnas tidigast i slutet av november. Beslut delges per e-post. Postdoc-stödet kan nyttjas under en tvåårsperiod med början den 1 mars 2024. 

Projektadministration 

Styrgruppen för postdoc-stödet utgörs av arbetsmarknadens parter och representanter för Afa Försäkring. Till styrgruppen knyts en rådgivande expertgrupp som bedömer ansökningarna och ger rekommendationer till styrgruppen som beslutar vem som tilldelas postdoc-stödet. 

Kontakt 

Ytterligare information om postdoc-stödet och utlysningen lämnas av Afa Försäkrings FoU-avdelning. 

Raili Uibo: forskningssekreterare, tfn. 08-6964618
e-postadress: raili.uibo@afaforsakring.se

Daniela Oddershede Concha, administratör, tfn. 08-6964582
e-postadress: daniela.oddershede@afaforsakring.se