Postdoc-stöd 2022

Årets postdoc-stöd utlyses för studier och forskning om arbetsmiljö.

Inledning och syfte

Arbetsmarknadens parter har idag genom Afa Försäkring en ledande roll som forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och hälsa. Afa Försäkring vill ytterligare främja kompetensutvecklingen inom området arbetsmiljö och utlyser därför ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor.

Syftet med postdoc-stödet är att ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till postdoktorala studier och forskning. Stödet gör det möjligt för den som tilldelas det att fördjupa sina kunskaper och att knyta kontakter för den fortsatta karriären. 

Viktigt är att ett framåtblickande samarbete etableras med forskargrupper utanför det egna lärosätet. Detta samarbete kan med fördel genomföras på ett utländskt lärosäte och förläggas under en längre period eller under flera perioder någon gång mellan 1 januari 2023 - 1 januari 2025. Alternativt kan det ske digitalt om det finns en avrådan från resor och utlandsvistelse. 

Inriktning

Postdoc-stödet ska inrikta sig på arbetsmiljöområdet. Vi är angelägna att den forskningen som vi finansierar ska på kort och lång sikt förbättra arbetsmiljön och därmed minska arbetsskador och arbetssjukdomar hos våra målgrupper (försäkrade inom privat- och kommun/regionsektorerna). Skillnader mellan könen bör belysas. Den forskningen som Afa Försäkring finansierar ska vara tillämpbar i arbetslivet och komma till praktisk nytta i en nära framtid.

Vem kan söka stödet?

Postdoc-stödet kan sökas av den som har disputerat för högst tre år sedan (januari 2019) eller om disputationen planeras vara genomförd senast den 1 september 2022. Avräkningsbar tid efter doktorsexamen på grund av föräldraledighet eller militärtjänstgöring kan ligga till grund för undantag från ovanstående tidsintervall. Postdoc-stödet riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus, dock behöver den sökande inte vara anställd vid ansökningstillfället. Vald institution beslutar om anställningsform och anställningsvillkor.

Ansökan

För att kunna skicka in en ansökan måste du som söker registrera ett användarkonto hos Afa Försäkring via fou.afaforsakring.se och rubriken Logga in till FoU-portalen. Den som redan har ett användarkonto kan bara logga in och gå vidare. Instruktioner för att skapa ett nytt användarkonto hittar du i FoU-portalen.

Ansökan skrivs på svenska eller engelska. Ansökan omfattar grunduppgifter och fem obligatoriska bilagor.

 1. CV (använd gärna Afa Försäkrings mall)
 2. Projektbeskrivning (max fyra sidor; ingen tillgänglig mall)
  a. Populärvetenskaplig sammanfattning av forskningsprojektet: Undvik gärna terminologi som kräver specialkompetens. Beskriv projektet så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå.
  b. Bakgrundsinformation, syftet och frågeställningar
  c. Studiedesign: Beskriv även metoden, materialet och genomförandet av forskningsprojektet 
  d. Projekts implementering, betydelse och nyttiggörande: Sammanfatta hur forskningsresultaten ska implementeras. Förklara på vilket sätt den nya kunskapen kan vara betydelsefull och komma till nytta. Beskriv vilken betydelse forskningsprojektet kan få på kort och lång sikt. 
 3. Beskriv förväntningarna av samarbetet med andra institutioner, framtida planer och ambitioner för hur medlen ska stödja den fortsatta forskarkarriären (max. en sida): Redogör samverkan med andra forskare och hur detta kan stödja din karriärutveckling samt nätverkande. Beskriv hur de kunskaper och erfarenheter du kan få under din postdoc ska komma till nytta för dig som forskare och hur bidrar de till din kompetensutveckling avseende framtida forskning.
 4. Intyg från egen institution eller intyg från medelsförvaltare: Redovisa att institutionen kan tillhandahålla den sökandes behov av lokaler och utrustning samt att du är välkommen att bedriva din forskning på institutionen. Intyget ska undertecknas av prefekten eller motsvarande.
 5. Intyg/inbjudningsbrev från utländskt lärosäte där de postdoktorala studierna och forskningen ska bedrivas: Ange namn på utländskt lärosäte och vem som kommer vara kontaktperson.

Tidsplan

Utlysningen av postdoc-stödet startar den 4 april 2022. Sista dag för att komma in med en ansökan är den 8 juni 2022, kl. 23:50. Försent inkomna ansökningar behandlas inte. Beslut om vem som tilldelas Afa Försäkrings postdoc-stöd lämnas tidigast i slutet av september. Beslut delges per e-post. Postdoc- stödet kan utnyttjas under en tvåårsperiod med början den 1 januari 2023.

Projektadministration

Styrgruppen för postdoc-stödet utgörs av arbetsmarknadens parter och representanter för Afa Försäkring. Till styrgruppen knyts en rådgivande expertgrupp som bedömer ansökningarna och ger rekommendationer till styrgruppen som beslutar vem som tilldelas postdoc-stödet.

Kontakt

Ytterligare information om postdoc-stödet och utlysningen lämnas av Afa Försäkrings FoU-avdelning.

Diana Persson, handläggare, tfn. 08–696 35 05, diana.persson@afaforsakring.se 

Ingrid Norfors, administratör, tfn. 08–696 48 12, ingrid.norfors@afaforsakring.se

För mer information och för att ansöka, gå till vår FoU-portal.