Postdoc-stöd på 2,4 miljoner kronor för forskning inom arbetsmiljö 

Afa Försäkring vill främja kompetensutvecklingen inom området arbetsmiljö och utlyser ett postdoc-stöd på 2,4 miljoner kronor. Nytt för i år är att postdoc-stödet utökas till 2,4 miljoner kronor och att ett mentorskapsprogram införs. Bakom stödet står arbetsmarknadens parter. 

Inledning och syfte 

Arbetsmarknadens parter har idag genom Afa Försäkring en ledande roll som forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och hälsa. Afa Försäkring vill ytterligare främja kompetensutvecklingen inom området arbetsmiljö och utlyser därför ett postdoc-stöd på 2,4 miljoner kronor. 

Syftet med postdoc-stödet är att ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till postdoktorala studier och forskning. Stödet gör det möjligt för den som tilldelas det att fördjupa sina kunskaper och att knyta kontakter för den fortsatta karriären.  

Viktigt är att ett framåtblickande samarbete etableras med forskargrupper utanför det egna lärosätet. Minst 2–3 månader av postdoc-studier ska därmed bedrivas på ett utländskt lärosäte. 

Inriktning  

Postdoc-stödet ska inrikta sig på arbetsmiljöområdet. Vi är angelägna om att den forskning vi finansierar på kort och lång sikt ska förbättra arbetsmiljön och därmed minska arbetsskador och arbetssjukdomar hos våra målgrupper. Målgrupper för utlysningen är arbetare och tjänstemän i privat sektor. Skillnader mellan könen bör belysas. Forskningen ska vara tillämpbar och kunna nyttiggöras inom fem år.  

Vem kan söka stödet? 

Postdoc-stödet riktas åt juniora forskare, det vill säga forskare som är i början av sina karriärer. Sökande får inte ha erhållit tidigare liknande postdoc-stöd från andra finansiärer. Postdoc-stödet kan sökas av den som har disputerat för högst tre år sedan räknat från sista ansökningsdag eller om disputationen planeras vara genomförd senast den 1 september 2024.  

Avräkningsbar tid efter doktorsexamen på grund av föräldraledighet eller militärtjänstgöring kan ligga till grund för undantag från ovanstående tidsintervall. Postdoc-stödet riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus, dock behöver den sökande inte vara anställd vid ansökningstillfället. Vald institution beslutar om anställningsform och anställningsvillkor. 

Ansökan 

För att kunna skicka in en ansökan måste du som söker registrera ett användarkonto hos Afa Försäkring via minasidor.fou.afaforsakring.se. Läs mer i ansökningsguiden för hur du skapar en ansökan.

Ansökan skrivs företrädesvis på svenska. Ansökan omfattar grunduppgifter som fylls i FoU-portalen och tre obligatoriska bilagor. 

 • CV (bilaga 1) 
 • Projektbeskrivning  
  a. Populärvetenskaplig sammanfattning av forskningsprojektet: Undvik gärna terminologi som kräver specialkompetens. Beskriv projektet så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. 
  b. Syfte, frågeställning och förväntat resultat. 
  c. Metod: Beskriv studiedesign, material och genomförande av forskningsprojektet. 
  d. Nuvarande kunskap och relevans: Beskriv vilka kunskapsluckor projektet avser studera samt relevans för Afa Försäkrings målgrupper. 
  e. Nyttiggörande samt kommunikation av resultat: Sammanfatta hur forskningsresultaten ska implementeras. Förklara på vilket sätt den nya kunskapen kan vara betydelsefull och komma till nytta. Beskriv vilken betydelse forskningsprojektet kan få på kort och lång sikt och hur detta ska kommuniceras. 
  f. Samverkan och framtida planer: Beskriv förväntningarna av samarbetet med andra institutioner och motivera val av utländskt lärosäte. Redogör för samverkan med andra forskare och hur detta kan stödja din karriärutveckling samt nätverkande. Beskriv hur de kunskaper och erfarenheter du kan få under din postdoc-tid ska komma till nytta för dig som forskare och hur de bidrar till din kompetensutveckling avseende din framtida forskning. 
 • Intyg från egen institution eller intyg från medelsförvaltare (bilaga 2): Redovisa att institutionen kan tillhandahålla den sökandes behov av lokaler och utrustning samt att du är välkommen att bedriva din forskning på institutionen. Intyget ska undertecknas av prefekten eller motsvarande. 
 • Intyg/inbjudningsbrev från utländskt lärosäte (bilaga 3): Ange namn på utländskt lärosäte och vem som kommer vara kontaktperson. Det ska tydligt framgå vad institutionen har för inriktning, vad samarbetet kommer bestå av och vad det ska leda till.  

Läs mer om Afa Försäkrings bedömningsprocess som är viktig att ta del av innan ansökan skickas in.

I filmerna "5 tips - så söker du forskningsfinansiering" och "Forskning för ett friskare arbetsliv" har vi samlat praktiska tips och information som kan vara bra att titta på innan du skriver din ansökan

Tidsplan 

Utlysningen av postdoc-stödet startar den 11 april 2024. Sista dag för att komma in med en ansökan är den 10 juni 2024, kl. 14:00. För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Beslut om vem som tilldelas Afa Försäkrings postdoc-stöd lämnas tidigast i slutet av september. Beslut meddelas via e-post. Postdoc-stödet kan utnyttjas under en tvåårsperiod med början den 1 januari 2025.
 

Projektadministration 

Styrgruppen för postdoc-stödet utgörs av arbetsmarknadens parter och representanter för Afa Försäkring. Till styrgruppen knyts en rådgivande expertgrupp som bedömer ansökningarna och ger rekommendationer till styrgruppen som beslutar vem som tilldelas postdoc-stödet. 

Mentorskap 

Forskaren som beviljas postdoc-stöd kommer erbjudas möjlighet att få kontakt med en senior forskare som ska fungera som stöd i postdoc-forskarens utveckling. Syftet med mentorskapsprogrammet är att stödja juniora forskare i deras professionella utveckling och främja kunskapsöverföring. Deltagande i mentorskapsprogrammet är frivilligt. 

 

Kontakt 

Ytterligare information om postdoc-stödet och utlysningen lämnas av Afa Försäkrings FoU-avdelning. 

Raili Uibo, forskningssekreterare, tfn. 08–696 46 18 

raili.uibo@afaforsakring.se    

Monica Heljebrandt, administratör, tfn. 08–696 48 92 

monica.heljebrandt@afaforsakring.se