Skadligt bruk i arbetslivet

Ett FoU-program om orsaker till och adekvata åtgärder för såväl rehabilitering som förebyggande av skadligt bruk i arbetslivet.

Inledning och syfte

Skadligt bruk är ett betydande hälsoproblem som kan leda till att arbetsförmågan försämras antingen direkt, på grund av att konsumtionen omöjliggör arbetet, eller indirekt, på grund av skador, sjukdomar eller sociala problem som följer av det skadliga bruket. Skadligt bruk leder inte bara till ökad sjukfrånvaro, trötthet och minskad produktivitet utan berör också säkerheten på arbetsplatsen. Inom regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025 (Arbetsmarknadsdepartementet 2020/21:92) påpekas även att skadligt bruk på arbetsplatsen medför risker i arbetsmiljön, orsakar arbetsplatsolyckor, påverkar medarbetarnas psykiska och fysiska hälsa och kan orsaka situationer med hot och våld.

Avsikten med programsatsningen är att öka kunskap och förutsättningar för att tidigt upptäcka skadligt bruk. Förebyggande insatser kan minska sjukfrånvaron, förbättra möjligheterna till bibehållen anställning. Forskningen bör leda till resultat och kunskap som är praktiskt tillämpbar på arbetsplatser i privat sektor och i kommuner och regioner.

Bakgrund 

Med skadligt bruk avses ett beteende som är skadligt för hälsan, får negativa konsekvenser i sociala sammanhang och påverkar ekonomin negativt både på individ-, organisations- och samhällsnivå. Till exempel skadligt bruk av alkohol, opioider, cannabis, sedativa/hypnotika läkemedel, kokain, hallucinogener, eller flyktiga lösningsmedel.

Det har uppmärksammats att personer som utvecklar skadligt bruk ofta samtidigt har psykiska och psykosociala problem. Att utveckla skadligt bruk innebär att ha svårt att kontrollera sitt bruk trots de uppenbara negativa konsekvenserna för ekonomi, välbefinnande och relationer. Skadligt bruk kan användas som ett medel för att hantera svåra livssituationer, för att kunna sova och för att stå ut med psykiska symtom. Ångest, depression och andra tillstånd kan utlösas och förstärkas av skadligt bruk och vice versa.    

Arbetsplatsen är en central arena eftersom tecken på skadligt bruk hos en anställd kan visas tidigt och ger unika möjligheter att upptäcka tecken på begynnande skadligt bruk. Tidiga arbetsplatsinriktade insatser kan öka förutsättningarna för den anställde att få den rehabilitering, vård och det stöd som behövs. Dock är det oklart vilka andra aktörer som borde komma in i interventionerna samt chefernas roll, vikten av att konfrontera kollegor och att cheferna kommunicerar tidig med dem. 

Programmets inriktning och mål

Syftet med programsatsningen är att minska sjukfrånvaron på grund av skadligt bruk. Det övergripande målet är att förbättra förutsättningarna för effektiva och adekvata förebyggande och rehabiliterande åtgärder av skadligt bruk i arbetslivet samt att bidra till att sprida dessa kunskaper inom arbetslivet, hälso- och sjukvården, samt företagshälsovården. 

Programsatsningen ska bringa klarhet i de komplexa sambanden mellan faktorer som påverkar det skadliga bruket och den psykiska ohälsan i arbetslivet samt öka kunskapen för att tidigt upptäcka skadligt bruk. Målgrupperna för forskningsprojekten ska vara arbetsplatser i privat sektor samt kommuner och regioner. Speciellt av intresse är projekt som leder till praktiskt tillämpbara resultat och som till exempel fokuserar på att:

 • Kartlägga och identifiera vart problemen finns i arbetslivet gällande risk-och skadligt bruk
 • Utreda samsjuklighets roll mellan skadligt bruk och exempelvis psykisk ohälsa/smärta eller studera hur kognitiva och sociala processer samt arbetsförmågor kan påverkas av risk- och skadligt bruk
 • Undersöka modeller för återgång till arbetet och rehabilitering för individer med skadligt bruk samt belysa stigma och negativa attityder kring skadligt bruk och psykisk ohälsa som kan vara ett problem för att kunna erbjuda rehabilitering till individer. Kan även omfatta den sociala arbetsmiljön inverkan i risk- och skadligt bruk
 • Undersöka arbetsplatsinriktade åtgärder, verktyg och interventioner för att tidigt identifiera riskbruk och förebygga skadligt bruk samt studera friskfaktorer som motverkar skadligt bruk och psykisk ohälsa i arbetslivet
 • Studera modeller för hur risk- och skadligt bruk frågor kan integreras i systematiskt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete alternativt belysa hur policyer, riktlinjer, eller stadgar styr arbetsmiljön och dess påverkan för förebyggande och rehabiliteringsarbete 
 • Undersöka utveckling av företagshälsovårdens insatser när det gäller skadligt bruk 

Fakta om utlysningen

Programmet är tre-årigt och omfattar 30 miljoner kr och planeras bestå av 6–8 projekt. 

Vem kan söka anslag? 

Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus. 

Ansökan

Ansökningsförfarandet sker med fullständig ansökan. 

För att kunna skicka in en ansökan måste den som söker registrera ett användarkonto hos Afa Försäkring via fou.afaforsakring.se under rubriken ’Sök finansiering’ och rutan ’Ansök här’. Den som redan har ett användarkonto kan bara logga in och gå vidare. Instruktioner hittar du i FoU-portalen, ”Instruktioner” och välj ”Programutlysning”. 

Ansökan omfattar grunduppgifter och tre obligatoriska bilagor: projektbeskrivning, meritförteckning/CV och en ekonomisk redovisning. Projektbeskrivningen får omfatta maximalt 5 A4-sidor (exkl. referenser), 12 punkters textstorlek. Sammanfattningen ska vara på svenska.

Projektbeskrivningen ska innehålla följande rubriker:

 1. Projektidé, syfte, bakgrund och relevans i förhållande till programmets mål 
 2. Relation till svensk och internationell FoU inom området 
 3. Metod och genomförande
 4. Etiska överväganden
 5. Förväntat resultat 
 6. Samarbeten inklusive beskrivning av den vetenskapliga miljön
 7. Nyttiggörande, spridning och kommunikationsplan
 8. Viktigaste litteraturreferenser

Tidplan

Utlysningen av programmet startar 20 april 2022 och stänger den 11 augusti 2022. Beslut om godkänd ansökan lämnas i början av november 2022. Beslutet delges i Afa Försäkrings FoU-portal, under rubriken Mina ärenden. FoU-programmet startar i början av december 2022 och avslutas tre år senare, dvs. 2025. 

Beslut 

Styrgruppen för programmet består av representanter för Afa Försäkring och arbetsmarknadens parter. Till styrgruppen knyts en rådgivande expertgrupp som bedömer ansökningarna utifrån dess vetenskapliga kvalitet och ger stöd till styrgruppen som beslutar om anslag.

Kommunikation och uppföljning

Inom ramen för FoU-programmet arrangeras en startkonferensen den 1 december 2022 och därefter årliga seminarier med projektledarna. I anslutning till dessa genomförs riktade informations- och kommunikationsinsatser. I samband med att projekten slutrapporteras 2026 ordnas en slutkonferens.

Uppföljning av projekten sker kontinuerligt under programtiden av bland annat styrgruppen. 

Kontakt

Ytterligare information om programmet och utlysningen lämnas av Afa Försäkrings FoU-avdelning:

Maria Schütt, tfn 08 696 49 74, e-post: maria.schutt@afaforsakring.se

Diana Persson, tfn 08 696 35 05, e-post: diana.persson@afaforsakring.se 

För frågor om FoU portalen eller ansökningsförfarandet och FoU-portalen: 

Ingrid Norfors, administratör, tfn. 08–696 48 12, ingrid.norfors@afaforsakring.se


Du ansöker här i vår FoU-portal.