Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet

Afa Försäkring och Alecta utlyser det gemensamma FoU-programmet Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet: Förebyggande, rehabiliterande och stärkande insatser. Programmet omfattar 30 miljoner kronor, startar i september 2024 och pågår i tre år.

Foto: Teknikföretagen

Inledning och syfte

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige. De mest förekommande diagnoserna är förstämningssyndrom, depression, ångest samt reaktioner på svår stress och utmattningssyndrom.

Det övergripande syftet med forskningsprogrammet är att öka hälsan och minska sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa hos arbetare och tjänstemän i privat sektor. Målet är att förebygga psykisk ohälsa, stärka den goda psykiska hälsan och öka kunskapen om verksamma främjande och rehabiliterande insatser.

Resultaten från FoU-programmet förväntas ge ökad kunskap, var implementerbara och relevanta för privat sektor samt komma till praktisk nytta för både arbetare och tjänstemän.

Fakta och statistik

En sammanställning av tillgänglig statistik från från Afa Försäkring och Alecta visar att psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken bakom långvarig sjukfrånvaro för anställda inom privat sektor. För tjänstemännen inom privat sektor är psykiska diagnoser vanligast, och för arbetare inom privat sektor är psykiska diagnoser näst vanligast efter muskuloskeletala diagnoser. Enligt Försäkringskassans årliga redovisning ”Socialförsäkringen i siffror” är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken bakom sjukskrivning för hela befolkningen i Sverige 2022.

Bakgrund

Gränsen mellan vad som är psykisk hälsa och vad som är psykisk ohälsa är otydlig och ges olika innebörd i olika sammanhang. FoU-programmet utgår från begreppsmodellen för området psykisk hälsa framtagen av Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR):

Arbetet kan påverka både sjukdom och upplevelsen av hälsa. Organisatoriska och sociala faktorer påverkar en arbetsplats och dess anställda. Detta i sin tur påverkar arbetsförmåga, produktivitet, engagemang, välbefinnande och arbetsprestation.

För arbetsmarknadens parter är det påtagligt att det råder komplexa samband mellan olika faktorer på individ-, grupp-, arbetsplats- och samhällsnivå för hur psykisk ohälsa utvecklas och manifesteras.

Arbetsplatsen kan dock vara en nyckelarena för insatser och åtgärder utformade för att förbättra den psykiska hälsan bland anställda. Genom insatser på arbetsplatser kan man identifiera anställda i riskzon för att underlätta behandling eller rehabilitering och anpassning, samt stärka och utveckla stöd för att minska och hantera psykisk ohälsa.

Programmets inriktning och mål

Den ökade långtidssjukfrånvaron kopplad till psykisk ohälsa innebär att det behövs effektiva och evidensbaserade åtgärder som stöttar de anställda att bibehålla arbetsförmågan och återkomma till arbetet vid ohälsa. Åtgärderna och insatserna bör ge förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv. Av särskilt intresse är den praktiska nyttan, det vill säga vilka interventioner och insatser inom psykisk hälsa som är effektiva, samtidigt som åtgärderna är fungerande utifrån vad en arbetsgivare kan erbjuda.

Resultaten från forskningssatsningen förväntas ge ökad kunskap, vara implementerbar och relevant för privat sektor samt komma till praktisk nytta för arbetare och tjänstemän i privat sektor.

FoU-programmet eftersträvar också att belysa likheter och skillnader mellan män och kvinnor. Vi ser gärna projekt som:

  • Utvecklar interventioner, metoder och insatser på arbetsplatser för att främja och stärka psykisk hälsa och arbetsförmåga
  • Studerar faktorer som påverkar och möjliggör att en person kan fortsätta arbeta trots psykisk ohälsa och som bidrar till att tillvarata kvarvarande arbetsförmåga
  • Ökar kunskapen om sjuklighet, sjukfrånvaro och sjukskrivningsmönster vid psykisk ohälsa och vilka åtgärder som kan korta ner sjukskrivningstider och minska antalet sjukskrivningar
  • Studerar och utvecklar rehabiliteringsinsatser, framför allt arbetsplatsinriktad rehabilitering, till exempel arbetsplatsanpassningar och omställning som görs för återgång i tidigare eller annat arbete
  • Belyser inställningen till psykisk hälsa och den eventuella stigmatisering som kan finnas genom chefers och kollegors inställning till psykisk hälsa med följder för förvärrad sjuklighet, möjligheter till arbetsåtergång och karriärutveckling
  • Belyser arbetsplatsernas roll i psykisk hälsa, hur kan arbetsplatserna involveras på ett optimalt sätt i främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser och åtgärder

Fakta om utlysningen

Programmet, som är tre-årigt, omfattar 30 miljoner kr och kommer att bestå av 6–8 projekt.

Vem kan söka anslag

Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus.

Ansökan

Ansökningsförfarandet sker med fullständig ansökan.

För att kunna skicka in en ansökan måste den som söker registrera ett användarkonto hos Afa Försäkring via fou.afaforsakring.se. Klicka på rutan ”Logga in” högst uppe i höger och välj ”Nya FoU-portalen”.  Skapa ett konto med hjälp av Bank-ID.

Ansökan omfattar grunduppgifter, projektbeskrivning, CV och en ekonomisk redovisning samt en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska. Närmare instruktioner hittar du i FoU-portalen och i ansökningsguiden.

Se filmen 5 tips - så söker du forskningsfinansiering för att få praktiska och viktiga tips inför du skickar in din ansökan.

Se filmen Forskning för ett friskare arbetsliv för att få veta mer om hur vi som forskningsfinansiär och våra målgrupper hänger ihop med den svenska modellen och de kollektivavtalade försäkringarna.

Tidplan

Utlysningen av programmet öppnar 4 december 2023 och stänger klockan 14.00 den 9 februari 2024. Beslut om godkänd ansökan lämnas senast den 30 juni 2024. Beslutet delges i FoU-portalen. FoU-programmet startar den 18 september 2024 med en startkonferens och avslutas i december 2027.

Beslut

Styrgruppen för programmet består av representanter för Afa Försäkring, Alecta och arbetsmarknadens parter. Till styrgruppen knyts en rådgivande expertgrupp som bedömer ansökningarna utifrån vetenskaplig kvalitet och ger stöd till styrgruppen som beslutar om anslag.

Kommunikation och uppföljning

Inom ramen för FoU-programmet arrangeras en startkonferensen under september 2024. Projekten följs därefter upp kontinuerligt under programtiden bl a genom årliga seminarier tillsammans med projektledarna. I anslutning till dessa genomförs riktade informations- och kommunikationsinsatser. Efter att projekten slutrapporterats anordnas en slutkonferens.

Kontakt

Ytterligare information om programmet och utlysningen lämnas av Afa Försäkrings FoU-avdelning:

Diana Persson, tfn 08-696 3505, diana.persson@afaforsakring.se

Barbro Jacobsson, tfn 08 - 696 49 25, barbro.jacobsson@afaforsakring.se

För frågor om ansökningssystem eller ansökningsförfarandet:

mail: fou@afaforsakring.se

 

Välkommen med din ansökan!