Modell för prediktiv bedömning av kognitiv arbetsbelastning - PreKo

Projektet undersökte den fysiska och psykiska belastningen vid monteringsarbete. Forskarna tog fram en metod för att bedöma hur belastningen ser ut. Metoden kan användas när man utformar nya monteringslösningar och arbetsuppgifter. Det kan minska riskera med alltför hög arbetsbelastning, vilket gynnar hälsan och minskar sjukfrånvaron.

Projektperiod: 2018-01-01 - 2021-07-01

Fysisk arbetsmiljö

Ergonomi

metoder och verktyg

...

Syfte

Projektet skulle undersöka effekterna av kognitiv belastning under monteringsarbete och ta fram metoder för att förutsäga sådan belastning. Sådana metoder kan användas när man utformar nya arbetsuppgifter och monteringsanläggningar. Målet var att de metoderna ska användas i produktionsplanering och att studien därmed bidrar till ett hållbart arbetsliv.

Genomförande

Forskarna gjorde totalt 75 intervjuer, varav 50 med montörer vid tre företag i fordonsindustrin. De gick också igenom forskning kring belastning för montörer. Forskarna undersökte hur fysiska och kognitiva aspekter i monteringsarbetet samverkar samt utvecklade metoder för att förutsäga sådan belastning.

Resultat

Projektet tog fram ett sätt att analysera arbetsbelastning hos montörer. Det kan användas för att förbättra arbetsmiljön och minska olika risker, till exempel de som uppstår när man måste fatta snabba beslut. Det bidrar till hälsa, säkerhet, effektivitet och produktkvalitet. Ingenjörer med flera som utformar tillverknings- och monteringsanläggningar får också ett bättre underlag. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter, arbetsmiljöforum och ingenjörsutbildning.

Cecilia Berlin

Tekn. Dr., Docent ,

Chalmers Tekniska Högskola

cecilia.berlin@chalmers.se

Mer i Forskningsarkivet

FoU-projekt

Ungas introduktion i arbetslivet....

Ungdomar löper högre risk än andra åldersgrupper att skadas på jobbet. Dödsolyckor förekommer ibland. Det är inte heller alldeles ovanligt...

Fysisk arbetsmiljö

Ergonomi

säkerhet

FoU-projekt

Virtuellt kontorsarbete (VirKA) -...

Under covid-19-pandemin har många kontorsanställda arbetat på distans och utfört sina uppgifter i andra miljöer än den vanliga arbetsmiljön. Undersökningar...

Fysisk arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö

metoder och verktyg

FoU-projekt

Hörselskaderisk vid kombinerad exponering...

Det är mer än enbart buller som ökar risken för hörselskador, bland annat misstänks vibrationer samverka med buller på ett...

Fysisk arbetsmiljö

Buller

arbetsmiljörisk